Taal       
Zorg voor uw kind
Kindvolgsysteem en overdracht
Een peuter ontwikkelt zich motorisch, cognitief en op taalgebied maar ook de wereld om zich heen wordt ontdekt. De peuter heeft een eigen karakter ontwikkeld, misschien is de peuter druk of juist rustig, speelt het graag alleen of juist met andere kinderen. Ieder kind ontwikkelt zich bovendien in zijn/haar eigen tempo. De peuterleidster volgt de ontwikkelingen van de peuter goed. In de overdracht geeft de peuterspeelzaal (als voorschoolse instelling) informatie mee over de ontwikkeling van de peuter. De leidsters maken gebruik van een observatieformulier welke op de leeftijd van 3 en 3,9 jaar wordt ingevuld. In een protocol is vastgelegd welke voorwaarden in acht moeten worden genomen.
Met de informatie kan de leerkracht in groep 1 van de basisschool zorgen dat het kind de juiste aandacht krijgt en dat het onderwijs aansluit bij wat het kind nodig heeft. 
Een goede overdracht van informatie over het kind zorgt voor een soepele overstap naar de basisschool. 

Friese meldcode kindermishandeling
In 2013 is het besluit ‘vaststelling minimumeisen verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking getreden. Dit besluit verplicht organisaties om een meldcode vast te stellen en kennis en gebruik ervan te bevorderen. Peuterspeelzalen in de gemeente Ferwerderadiel hanteren de “Friese meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling”.   De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoeden van geweld. Het geeft de professional handvatten voor het proces van signalen en handelen. Daarnaast is een wettelijke meldplicht ingevoerd voor een vermoeden van een geweld- of zedendelict jegens een kind door een collega. Dit betekent dat een ouder van een kinderopvangorganisatie wettelijk verplicht is om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur als over aanwijzingen beschikt wordt dat een collega een geweld of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is.

Gebiedsteam Ferwerderadiel
Hoe kan het Gebiedsteam u helpen? Hebt u vragen over opvoeden of opgroeien? Lukt zelf boodschappen doen niet meer? Wordt het mantelzorgen u te veel? Voelt u zich eenzaam? Maakt u zich zorgen over problemen in uw gezin? Bel of mail dan naar het gebiedsteam. Vaak kan uw vraag meteen beantwoord worden. En mocht dat niet lukken, dan heeft u meestal binnen een paar dagen een afspraak met een medewerker uit het team. U krijgt snel ondersteuning dicht bij huis en met vaste contactpersonen. Geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie of hulpvraag.
U kunt bellen met 14 0511 (geen netnummer nodig). Er wordt gevraagd om een gemeentenaam in te spreken; dat is Ferwerderadiel. U kunt de telefoniste vervolgens vragen naar het gebiedsteam van Ferwerderadiel. 
Een e-mail sturen kan ook naar ferwerderadiel@gtnof.nl.

Verwijsindex
De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. Zo weet een hulpverlener sneller of een kind ook bekend is bij zijn collega’s. Zij kunnen dan overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening. Gebruikers die de verwijsindex kunnen hanteren zijn, het onderwijs, hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg en bij justitie. Hiervoor hebben zij een autorisatie nodig van de gemeente.
In de verwijsindex staat alleen geregistreerd dat er een melding is gedaan. De aard van de melding en de behandeling worden niet bijgehouden. Die informatie blijft in het dossier bij de betreffende hulpverlener.  

Webdesign ©