Taal       
Federatie Peuterspeelzalen Ferwerderadiel
In de gemeente Ferwerderadiel zijn in de dorpen Blije, Birdaard, Ferwerd, Hallum en Marrum peuterspeelzalen gevestigd. 

De primaire doelstelling van het peuterspeelzaalwerk in gemeente Ferwerderadiel is om kinderen van 2,5 tot 4 jaar, onder deskundige leiding gelegenheid te geven elkaar op een veilige manier en in een vertrouwde omgeving te ontmoeten, met elkaar te spelen en zich verder te ontwikkelen. Verder willen de peuterspeelzalen een ontmoetingsfunctie vervullen voor ouders, zodat uitwisseling van opvoeding en ervaring plaats kan vinden.

De peuterspeelzalen in Ferwerderadiel zijn zelfstandige verenigingen of stichtingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de peuterspeelzalen. Het bestuursbeleid wordt in de praktijk uitgevoerd door de leidsters. Aan elke peuterspeelzaal is tenminste een gediplomeerde peuterleidster verbonden. Verder is altijd een hulpleidster of hulpouder aanwezig.

Voor de behartiging van de gezamenlijke belangen van de peuterspeelzalen is de Federatie Peuterspeelzalen Ferwerderadiel opgericht. De Federatie treedt onder meer op als werkgever van de peuterleidsters. Een andere taak is om het peuterspeelzaalwerk als basisvoorziening voor iedereen betaalbaar te houden.

Het dagelijks bestuur van de peuterspeelzaal moet in principe zelf zorgen voor de huisvesting van hun peuterspeelzaal. De Federatie kan wel ondersteuning bieden bij de toepassing van de wettelijke regels en voorschriften, het aanvragen van subsidies en het opstellen van begrotingen etc.

Bestuur
Het bestuur van de Federatie Peuterspeelzalen Ferwerderadiel bestaat uit vijf personen. De bestuurssamenstelling is momenteel als volgt:
  • Voorzitter: Mevrouw T. Veenma-Koster (Burdaard)
  • Secretaris: Mevrouw M. van Luin-Hendriks (Kootstertille)
  • Penningmeester: De heer J. Kok (Ferwert)
  • Algemeen bestuurslid: Vacature
  • Algemeen bestuurslid: Vacature

Heeft u een vraag voor het federatiebestuur? Vul dan het contactformulier in!
Webdesign ©