\
 
 
 
 
 
 
 

  Taal       
Beleidszaken
Doelstelling / Ambitiekeuze

De peuterspeelzaal stelt zich als doel het (zonder winstoogmerk) bevorderen van de sociale, creatieve, verstandelijke, emotionele en motorische ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Dit gebeurt door de kinderen onder deskundige leiding in groepsverband samen te brengen.

De leidster biedt de peuters verschillende activiteiten aan, zowel individueel als in groepsverband. Door samen te spelen ontwikkelen de kinderen hun sociale vaardigheden en leren ze rekening te houden met elkaar. Hun creativiteit wordt bevorderd door verschillende materialen te verkennen zoals verf, klei, lijm en papier. Door klimmen, fietsen en klauteren, leren ze goed te bewegen. Door tekenen, bouwen en puzzelen oefenen ze hun oog- en handcoördinatie.

Doordat de kinderen alles wat ze zien en meemaken, verwerken ze hun ervaringen en gevoelens. Bij dit alles gebruiken ze taal en leren ze na te denken over wat ze doen.


De doelstellingen en het ambitieniveau van het peuterspeelzaalwerk  worden door de verschillende instellingen en gemeente anders ingevuld. Het ambitieniveau varieert van alleen spelen en ontmoeten tot stimulering van de ontwikkeling, en van het signaleren van achterstanden tot het ondersteunen bij het wegwerken van achterstanden.

Op dit moment werken de peuterspeelzalen in Ferwerderadiel nog op ambitieniveau 1; spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren. In de toekomst zijn we verplicht om op ambitieniveau 2 te gaan werken; spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen.

 
Pedagogisch beleidsplan

De peuterspeelzaal is in het bezit van een pedagogisch beleidsplan, welke ter inzage op de peuterspeelzaal beschikbaar is.

Op de speelzaal werken wij volgens het vierogenprincipe. De houder van een peuterspeelzaal  organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend  kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

 

Ook het wenbeleid is onderdeel van het pedagogisch werkplan op locatie. Het wenbeleid beschrijft hoe wordt omgegaan met kinderen die instromen op een peuterspeelzaal of doorstromen naar een andere groep op de peuterspeelzaal. 


VVE

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar VVE wordt aangeboden. VVE is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar uit onderwijsachterstandsgezinnen. Het wettelijke kader voor VVE wordt gevormd door de Wet OKE. OKE staat voor Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. Het doel van de wet is onder andere de kansen voor kinderen met een taalachterstand te vergroten en de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te verbeteren.


GGD-inspectie
Jaarlijks geeft de gemeente opdracht aan de Geestelijke Gezondheid Dienst (GGD)om een inspectie uit te voeren op de peuterspeelzaal. Deze inspectie richt zich o.a. op veiligheid en gezondheid, uitvoering van het pedagogisch beleid en diverse accommodatie eisen. Hier wordt een rapport van gemaakt. Het rapport is voor ouders in te zien op locatie en tevens te vinden op de website van de Federatie Peuterspeelzalen Ferwerderadiel.

Wenbeleid op de peuterspeelzaal

Vindt uw peuter het niet meteen leuk op de peuterspeelzaal, haal het dan niet onmiddellijk van de peuterspeelzaal af. Gun uw kind de tijd om te wennen. Sommige kinderen hebben daar een paar weken voor nodig. Zorg ervoor dat u, of degene die de zorg heeft voor uw peuter, telefonisch bereikbaar is.  Breng uw kind op tijd. Maak samen even een puzzel of lees even iets voor. Laat u niet verleiden om te lang te blijven, dat maakt het afscheid nemen moeilijker.

  
Tweetaligheid

De drempel om een taal te leren is bij jonge kinderen laag en ze hebben nog geen last van vooroordelen over taal. Al jong leren ze om beter te communiceren met anderstaligen en hun achtergrond beter te begrijpen. Het Fries en Nederlands kunnen naast elkaar bestaan als beide talen genoeg aandacht krijgen en de talen niet door elkaar maar naast elkaar gebruikt worden. Verder zien we de peuterspeelzaal als een aanvulling op het taalaanbod van thuis. Dat houdt in dat we een taalrijke omgeving willen creëren, met een gevarieerd taalaanbod en waar de ontwikkeling van kinderen op een natuurlijke manier gestimuleerd wordt.  Meertaligheid bevordert de sociale-, de taalkundige- en de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

 

Alle peuterspeelzalen in de gemeente Ferwerderadiel doen mee aan een Provinciaal certificeringstraject op het gebied van taalbeleid, taal pedagogisch handelen en tweetaligheid uitgevoerd door het Sintrum Frysktalige Berne-Opfang (SFBO).

 
Webdesign ©